Bolagsinformation

Basfakta

Skållegården HVB (Amov rehabcenter AB) är dotterbolag till Starah Invest AB som också har Kubbonge HVB som dotterbolag. Bolagets mål är att bedriva en god vård med kvalificerad behandling med goda resultat.

Skållegården HVB bedriver vård till barn pojkar och flickor mellan 10-13 år

Kubbonge HVB bedriver vård till flickor/unga kvinnor mellan 15-20 år

Kontaktinformation

Bolagsnamn:

Amov Rehabcenter AB

org nr 559369-3236

Kontaktperson:

VD

Annica Erlandsson

annica@starah.se

Företagsinformation

Skållegården HVB

Skållerud 2, 464 40 Åsensbruk

Kontaktperson:

Föreståndare

Sara Albinsson

sara.albinsson@skallegarden.se

Kvalitets- och ledningssystem

Skållegården arbetar med kvalitetsledningssystem enligt SOSFS2011:9. Vi följer ett års-hjul i det systematiska kvalitetsarbetet. Års-hjulet används för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Målet är att ge en säker vård och omsorg som ständigt utvecklas och blir bättre.

Kvaliteten i behandlingen och i verksamheten mäts genom olika faktorer, dels genom målen från vårdplanen och reviderad genomförandeplan, dels genom vår behandlingsprocess samt utifrån barnens/ungdomarnas egna upplevelser genom veckovisa skattningar i sina kontaktmannasamtal.

Vårt kvalitetsarbete mäts även genom våra rutiner i vårt ledningssystem som hjälper oss att kontinuerligt och strukturerat arbeta med att höja kvaliteten i verksamheten. Här kan man även kunna följa vår dokumentation kring vårt systematiska kvalitetsarbete. I det systematiska förbättringsarbetet är det viktigt med förebyggande åtgärder utifrån genomförda riskanalyser för att kunna förhindra negativ utveckling. När en oönskad händelse identifieras ska den åtgärdas och processer och rutiner ska ses över så att verksamheten kan minimera risken att händelsen sker igen. Därigenom blir verksamheten en lärande organisation och verksamhetens kvalitet utvecklas och säkras. Vi mäter även kvalitén genom våra årliga egenkontroller som görs i maj och oktober. Kvaliteten sammanställs en gång per år i en kvalitetsberättelse. Övriga faktorer i mätning av kvaliteten är en levande process och sker i det dagliga arbetet och vid utskrivning.

Tre personer kramas

Kollektivavtal

Vi är medlemmar i Almega och Vårdföretagarna.

Ekonomi

För information kring bolagets styrelse, ekonomi etc. se allabolag.se